Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene voorwaarden regelen de bestelling van toegangstickets en het bezoek van de bezoeker aan het Historium Brugge. Elke bezoeker die tickets bestelt en/of zich aanbiedt aan de toegang van het Historium, wordt geacht deze Algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. De Algemene voorwaarden kunnen door Historium steeds gewijzigd worden; de meest recente versie is steeds beschikbaar op de website van Historium.

De bezoeker betreedt het Historium op eigen risico. De attractie is niet geschikt voor personen die lijden aan claustrofobie of angst in het donker.
Het Historium is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen tijdens het bezoek, ook indien deze in de lockers zijn opgeborgen, noch voor lichamelijke schade.

Onze medewerkers zijn gerechtigd om bezoekers, die zich niet houden aan de bezoekers- en toegangsvoorwaarden, of die de orde (dreigen) te verstoren, te verwijderen uit het Historium. In een dergelijk voorkomend geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling. De bezoeker zal ook steeds de instructies en de verzoeken van medewerkers van het Historium naleven.

Het Historium behoudt zich het recht voor om vanwege technische, operationele of andere redenen de attractie (tijdelijk) te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving; onder dergelijke omstandigheden vindt geen restitutie plaats. Indien de bezoeker correcte en volledige contactgegevens heeft opgegeven, zal het Historium naar best vermogen trachten de bezoeker te verwittigen aangaande een onvoorziene sluiting, doch dit kan niet altijd gegarandeerd worden.

Tickets

Tickets kunnen online of aan de kiosk in het Historium gereserveerd en betaald worden.
Het orderproces op de website kan worden uitgevoerd in de volgende talen, naar keuze van de bezoeker: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Russisch, Japans, Chinees (Mandarijn).

Online reservatie is alleen mogelijk mits onmiddellijke betaling met de voorziene betaalmiddelen (kredietkaarten).
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Het Historium bevestigt een online reservatie met een e-mail die verzonden wordt naar het door de bezoeker opgegeven e-mailadres. Het aanbod van tickets aan een bepaalde prijs, op de website of anderszins, is alleen bindend voor het Historium wanneer de reservatie aldus bevestigd wordt. Nadat uw reservatie werd bevestigd is het niet meer mogelijk uw reservatie te wijzigen of te verplaatsen.

De bezoeker dient het gereserveerde ticket zelf af te printen en te tonen bij het bezoek. Het afprinten is mogelijk tot op de dag van het gereserveerde bezoek. Tickets zijn uitsluitend geldig voor het gereserveerde time slot dat op het toegangsticket vermeld staat; tickets verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de geldigheidsdatum of het gereserveerde time-slot.Om technische redenen kan het tijdstip of de duurtijd van het door u gereserveerde tijdslot gewijzigd worden. Het Historium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventueel daar uit voortvloeiende schade of kosten voor de bezoeker.

Tickets worden niet vervangen of vergoed ingeval van verlies of diefstal.

Een ticket dat niet gescand kan worden om toegang te krijgen tot het Historium, is ongeldig. De bezoeker is verantwoordelijk voor het leesbaar afdrukken van online tickets.
Een ticket geeft slechts eenmaal toegang tot het Historium; kopiëren of het meer dan eens afdrukken van een ticket heeft geen zin.

Promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op online entreebewijzen tenzij expliciet vermeldt bij de promotionele of wedstrijd voorwaarden.

De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toegangsprijzen van het Historium te wijzigen. De weergave van prijzen op het Internet of anderszins is niet bindend.

Wijziging of annulering door Historium

Van tijd tot tijd zijn wij genoodzaakt zowel voor als na bevestiging van de reservatie wijzigingen aan te brengen, onjuistheden te corrigeren of reservaties te annuleren en wij behouden ons dit recht voor.
Indien belangrijke wijzigingen of annulering noodzakelijk zijn/is, zullen wij u naar best vermogen zo spoedig mogelijk in kennis stellen indien u correcte en volledige contactgegevens heeft opgegeven. Wij kunnen echter niet onder alle omstandigheden garanderen dat u vóór het geplande bezoek verwittigd wordt.
Indien zulks vóór uw bezoek nog mogelijk is, krijgt u de keuze uit de volgende opties:
a. het gewijzigde ticket te accepteren of
b. een alternatief reservatieaanbod van het Historium te accepteren. Dit alternatief zal nooit meer bedragen dan het oorspronkelijk door u betaalde bedrag.
c. te annuleren of de annulering te accepteren, in welk geval u het volledige door u betaalde bedrag van ons terugkrijgt.

Let op: de voorgaande opties gelden niet wanneer de wijziging van onbetekenende aard is. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid voor belangrijke wijzigingen en annuleringen beperkt tot het aanbieden van de hierboven vermelde opties. Wij kunnen helaas geen onkosten, kosten of verliezen vergoeden welke voor u als gevolg van enige wijziging of annulering ontstaan.

Toegang

Het is uitsluitend mogelijk de Historium attractie te betreden met een geldig toegangsticket.
Het toegangsbewijs is slechts geldig voor het op voorhand gereserveerde time slot. Dit toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf in het Historium goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen.
Bezoekers in het bezit van een voucher dienen dit aan de onthaalbalie om te ruilen voor een toegangsticket voor de Historium attractie.
Kinderen t/m 14 jaar dienen vergezeld te zijn van hun ouders of minimaal één volwassen begeleider. De begeleiders zijn steeds verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het gedrag van de begeleide minderjarigen, zowel individueel als in groep.
Het Historium behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de kinderen te controleren.

Voorzieningen voor andersvaliden

Het Historium is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers die via de speciaal voorziene toegang de attractie betreden.
Indien een rolstoelgebruiker wordt begeleid dan heeft die begeleider gratis toegang tot de Historium attractie (één begeleider per andersvalide). Er moet echter wel op voorhand voor de begeleider gereserveerd worden.
Uit operationele en veiligheidsoverwegingen heeft één rolstoelgebruiker toegang per time slot. Wenst men hiervan af te wijken dan dient dit telefonisch aangevraagd te worden op tel. 00 32 (0)50 270 311.
Indien in gezelschap van een (blinde)geleidehond dient men zich aan de onthaalbalie te melden alvorens de Historium attractie te betreden.

Niet toegelaten in de Historium attractie

Radio’s en andere geluidsapparatuur, buggy’s en kinderwagens zijn niet toegestaan in het Historium. Het meenemen van dranken en/of voeding in de Historium attractie is niet toegestaan. GSM dienen afgezet te worden.
Eventuele buggy’s en (hand)bagage , inclusief opgeplooide regenschermen, kunnen achtergelaten worden in de gratis lockers.
(Huis)dieren worden niet toegelaten in het Historium. Dit met uitzondering van blindengeleidehonden mits hondenjasje (assistentiehond).

Fotograferen en filmen

Fotograferen of filmen is niet toegestaan in de Historium attractie. Elders in het Historium gebouw mag gefotografeerd of gefilmd worden, maar foto’s, videos of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Historium. Het is mogelijk dat u als bezoeker wordt gefilmd of gefotografeerd. Het Historium behoudt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk verzoekt om zijn beeltenis niet te gebruiken.

Roken

Er mag niet gerookt worden in het Historium. Ook op de binnenplaats van het Historium is roken verboden.

Force Majeure

Behalve indien uitdrukkelijk bepaald in deze reservatievoorwaarden, kunnen wij helaas geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden of restitutie verlenen indien de uitvoering of onmiddellijke uitvoering van onze contractuele verplichtingen is belemmerd of aangetast, of indien u andere schade of verlies lijdt als gevolg van force majeure. Voor de toepassing van deze reservatievoorwaarden betekent force majeure elke gebeurtenis die wij redelijkerwijze niet konden voorzien of voorkomen. Onder dergelijke gebeurtenissen vallen onder meer: oorlog of oorlogsdreiging, oproer of burgerlijke onrust, terroristische activiteiten of onmiddellijk dreigende terroristische activiteiten, industriële onrust, stakingen, natuur- of nucleaire rampen, extreme weersomstandigheden, brand, storm en wateroverlast, en alle vergelijkbare gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben.

Juridische bepalingen

Elk geschil tussen een gebruiker van de Historium website, en/of een bezoeker van het Historium enerzijds, en het Historium anderzijds, wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Belgische internationaal privaat recht. Elk geschil tussen de genoemde personen zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

De bezoeker aanvaardt dat in geval van een geschil aangaande (beweerde) transacties de gegevens die zich op de server van het Historium bevinden, kunnen aangewend worden om bepaalde transacties te bewijzen of te ontkennen.

In de loop van het bestelproces op de website heeft de bezoeker de mogelijkheid om invoerfouten te corrigeren, door terug te keren naar de voorgaande pagina’s via het aanklikken van de aangegeven pijlen. Vooraleer de definitieve bestelling geplaatst wordt, krijgt de bezoeker nog een overzicht van de voorgenomen bestelling. Wanneer de bezoeker die weergegeven bestelling betaalt en definitief doorstuurt, heeft hij een reservering uitgevoerd, die definitief en bindend wordt na de bevestiging door het Historium.

Privacy

Het Historium hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over de gebruikers van deze website. Het Historium zal dan ook enkel persoonsgegevens inzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven.

Bij elk gebruik van deze website kan algemene profielinformatie over het surfgedrag van de bezoekers worden ingezameld. Deze informatie zal enkel worden gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen, statistische gebruiksanalyse en optimalisatie van uw gebruikservaring. Deze informatie zal door ons nooit worden gebruikt om individuele personen te identificeren, of om ze in rechtstreeks verband te brengen met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken. Dergelijke informatie omvat het IP-adres van de bezoeker, het aantal en duur van de gebruikers van websites, welke pagina’s zij bezoeken, enzovoorts. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’, die automatisch via uw browser worden uitgewisseld. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, dan kan u het gebruik hiervan in uw browser uitschakelen; raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzingen van uw browser. Merk op dat wij de goede werking van onze website in dit geval niet kunnen garanderen.

Indien u zelf persoonsgegevens naar het Historium verzendt, inclusief door een ticket te bestellen via de website, dan zullen deze persoonsgegevens worden verwerkt door het Historium om aan uw verzoek te voldoen. In geval van online betalingen van bestellingen zal daarbij gebruik worden gemaakt van externe betalingsdiensten, die hierbij eveneens uw gegevens zullen verwerken zoals vereist voor de uitvoering van de betaling. Uw persoonsgegevens kunnen bovendien worden gebruikt om u op de hoogte te houden van huidige of toekomstige activiteiten van het Historium. Indien u ook op de hoogte wenst gehouden te worden van het aanbod van andere diensten of producten van geselecteerde partners van het Historium, kan u dat kenbaar maken door het aantikken van de checkbox die wij daarvoor voorzien op onze website. Uw persoonsgegevens zullen hierbij enkel worden verwerkt door Historium of door individuen of organisaties die in directe relatie tot het Historium staan.

U heeft het recht om ons te vragen over welke persoonsgegevens die op u betrekking hebben wij beschikken, en om deze desgevallend te laten corrigeren. U heeft tevens het recht om zich te verzetten tegen de verzending van verdere informatie over de activiteiten van het Historium. Om deze rechten uit te oefenen of in geval van vragen over ons privacybeleid kunt u ons contacteren via info@historium.be.