MENU

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene voorwaarden regelen de bestelling van toegangstickets en het bezoek van de bezoeker aan het Historium Brugge. Elke bezoeker die tickets bestelt en/of zich aanbiedt aan de toegang van het Historium, wordt geacht deze Algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. De Algemene voorwaarden kunnen door Historium steeds gewijzigd worden; de meest recente versie is steeds beschikbaar op de website van Historium.

De bezoeker betreedt het Historium op eigen risico. De attractie is niet geschikt voor personen die lijden aan claustrofobie of angst in het donker. Het Historium is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen tijdens het bezoek, ook indien deze in de lockers zijn opgeborgen, noch voor lichamelijke schade.

De bezoeker zal kennisnemen van het actuele Bezoekersreglement van het Historium, zoals dit is weergegeven op de website van het Historium ten tijde van het bezoek, en hij wordt geacht om dit reglement aanvaard te hebben. Onze medewerkers zijn gerechtigd om bezoekers, die zich niet houden aan de bezoekers- en toegangsvoorwaarden, of die de orde (dreigen) te verstoren, te verwijderen uit het Historium. In een dergelijk voorkomend geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling. De bezoeker zal ook steeds de instructies en de verzoeken van medewerkers van het Historium naleven.

Het Historium behoudt zich het recht voor om vanwege technische, operationele of andere redenen de attractie (tijdelijk) te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving; onder dergelijke omstandigheden vindt geen restitutie plaats. Indien de bezoeker correcte en volledige contactgegevens heeft opgegeven, zal het Historium naar best vermogen trachten de bezoeker te verwittigen aangaande een onvoorziene sluiting, doch dit kan niet altijd gegarandeerd worden.

Tickets

Tickets kunnen online of aan de ticketbalie van het Historium gereserveerd en betaald worden. Het reservatieproces op de website kan worden uitgevoerd in de volgende talen, naar keuze van de bezoeker: Nederlands, Frans en Engels.

Online reservatie is alleen mogelijk mits onmiddellijke betaling met de voorziene betaalmiddelen (kredietkaarten). Bij betaling met credit card zal het bedrag op het moment van de transactie direct in rekening worden gebracht. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Dit is ook van toepassing op de lockerverhuur

Het Historium bevestigt een online reservatie met een e-mail die verzonden wordt naar het door de bezoeker opgegeven e-mailadres. Het aanbod van tickets aan een bepaalde prijs, op de website of anderszins, is alleen bindend voor het Historium wanneer de reservatie aldus bevestigd wordt. Nadat uw reservatie werd bevestigd is het niet meer mogelijk uw reservatie te wijzigen of te verplaatsen.

De bezoeker dient het gereserveerde e-ticket bij zich te hebben tijdens het bezoek (digitaal of op papier). School- en groepstickets zijn uitsluitend geldig voor de gereserveerde datum die op het toegangsticket vermeld staat. Tickets verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de geldigheidsdatum. Individuele tickets zijn geldig binnen de periode vermeld op het e-ticket.

Voor scholen en groepen kan het tijdstip of de duurtijd van het door u gereserveerde tijdstip gewijzigd worden omwille van technische redenen. Het Historium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventueel daar uit voortvloeiende schade of kosten voor de bezoeker.

Indien men te laat arriveert voor het gereserveerde tijdstip, dan ontvangt men geen restitutie van de toegangsprijs of enige andere vorm van vergoeding. Wij verzoeken (school)groepen derhalve om uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van het gereserveerde tijdstip aanwezig te zijn.

Promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op dit toegangsbewijs of op online toegangsbewijzen tenzij expliciet vermeld bij de promotionele of wedstrijdvoorwaarden. Tickets worden niet vervangen of vergoed ingeval van verlies of diefstal. Een ticket dat niet gescand kan worden om toegang te krijgen tot het Historium, is ongeldig. De bezoeker is verantwoordelijk voor het leesbaar afdrukken van online tickets. Een ticket geeft slechts eenmaal toegang tot het Historium; kopiëren of het meer dan eens afdrukken van een ticket heeft geen zin. Het eventueel omboeken naar een nieuw tijdstip wordt als een nieuwe reservatie beschouwd. De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toegangsprijzen van het Historium te wijzigen. De weergave van prijzen op het Internet of anderszins is niet bindend.

Wijziging of annulering door Historium

Van tijd tot tijd zijn wij genoodzaakt zowel voor als na bevestiging van de reservatie wijzigingen aan te brengen, onjuistheden te corrigeren of reservaties te annuleren en wij behouden ons dit recht voor.

Indien belangrijke wijzigingen of annulering noodzakelijk zijn/is, zullen wij u naar best vermogen zo spoedig mogelijk in kennis stellen indien u correcte en volledige contactgegevens heeft opgegeven. Wij kunnen echter niet onder alle omstandigheden garanderen dat u vóór het geplande bezoek verwittigd wordt. Indien zulks vóór uw bezoek nog mogelijk is, krijgt u de keuze uit de volgende opties: a. het gewijzigde ticket te accepteren of b. een alternatief reservatieaanbod van het Historium te accepteren. Dit alternatief zal nooit meer bedragen dan het oorspronkelijk door u betaalde bedrag. c. te annuleren of de annulering te accepteren, in welk geval u het volledige door u betaalde bedrag van ons terugkrijgt, hetzij via een tegoedbon.

Let op: de voorgaande opties gelden niet wanneer de wijziging van onbetekenende aard is. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid voor belangrijke wijzigingen en annuleringen beperkt tot het aanbieden van de hierboven vermelde opties. Wij kunnen helaas geen onkosten, kosten of verliezen vergoeden welke voor u als gevolg van enige wijziging of annulering ontstaan.

Toegang

Het is uitsluitend mogelijk de Historium-attracties te betreden met een geldig toegangsticket. Het toegangsbewijs is voor scholen en groepen slechts geldig voor de op voorhand gereserveerde datum. Dit toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf in het Historium goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Bezoekers in het bezit van een e-ticket dienen dit aan de onthaalbalie om te ruilen voor een toegangsticket voor de Historium-attracties.

Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van hun ouders of minimaal één volwassen begeleider (16 jaar of ouder). De begeleiders zijn steeds verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het gedrag van de begeleide minderjarigen, zowel individueel als in groep. Het Historium behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de kinderen te controleren.

Voorzieningen voor andersvaliden

Het Historium is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers die via de speciaal voorziene toegang de Historium Story betreden. Rolstoelgebruikers worden persoonlijk door ons team begeleid. Om operationele redenen kan hierdoor soms een korte wachttijd van toepassing zijn. Uit operationele en veiligheidsoverwegingen hebben maximum twee rolstoelgebruikers toegang per tijdstip. Wenst men hiervan af te wijken dan dient dit telefonisch aangevraagd te worden op tel. +32 (0) 50 34 80 36. Indien in gezelschap van een (blinde)geleidehond dient men zich aan de onthaalbalie te melden alvorens de Historium Story te betreden.

Niet toegelaten in de Historium Story

Radio’s en andere geluidsapparatuur, buggy’s en kinderwagens, dranken en/of voeding, camera’s, (hand)bagage, wapens en explosieven zijn niet toegestaan in het Historium. GSM-toestellen en smartphones dienen uitgeschakeld of op stille stand gezet te worden. (Huis)dieren worden niet toegelaten in het Historium. Dit met uitzondering van blindengeleidehonden mits hondenjasje (assistentiehond).

Roken

Er mag niet gerookt worden in het Historium. Ook op de binnenplaats van het Historium is roken verboden.

Overmacht

Behalve indien uitdrukkelijk bepaald in deze reservatievoorwaarden, kunnen wij helaas geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden of restitutie verlenen indien de uitvoering of onmiddellijke uitvoering van onze contractuele verplichtingen is belemmerd of aangetast, of indien u andere schade of verlies lijdt als gevolg van overmacht. Voor de toepassing van deze reservatievoorwaarden betekent overmacht elke gebeurtenis die wij redelijkerwijze niet konden voorzien of voorkomen. Onder dergelijke gebeurtenissen vallen onder meer: oorlog of oorlogsdreiging, oproer of burgerlijke onrust, terroristische activiteiten of onmiddellijk dreigende terroristische activiteiten, industriële onrust, stakingen, natuur- of nucleaire rampen, extreme weersomstandigheden, brand, storm en wateroverlast, virusuitbraken en pandemieën, door de overheid opgelegde sluitingen, en alle vergelijkbare gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben.

Juridische bepalingen

Elk geschil tussen een gebruiker van de Historium-website, en/of een bezoeker aan het Historium enerzijds, en het Historium anderzijds, wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Belgische internationaal privaat recht. Elk geschil tussen de genoemde personen zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent afdeling Brugge.

De bezoeker aanvaardt dat in geval van een geschil aangaande (beweerde) transacties de gegevens die zich op de server van het Historium bevinden, kunnen aangewend worden om bepaalde transacties te bewijzen of te ontkennen.

In de loop van het bestelproces op de website heeft de bezoeker de mogelijkheid om invoerfouten te corrigeren, door terug te keren naar de voorgaande pagina’s via het aanklikken van de aangegeven pijlen. Vooraleer de definitieve bestelling geplaatst wordt, krijgt de bezoeker nog een overzicht van de voorgenomen bestelling. Wanneer de bezoeker die weergegeven bestelling betaalt en definitief doorstuurt, heeft hij een reservering uitgevoerd, die definitief en bindend wordt na de bevestiging door het Historium.

Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur, worden nalatigheidsintresten aangerekend van 1 % op het openstaande factuurbedrag, per begonnen maand, aangevuld met een schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 125 euro.

DisclaimerAlgemene voorwaardenCookie voorkeuren